Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası

Tanımlar:
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İlgili Kişi: Kişisel veriyi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Bilginet Akademi (“Şirketimiz”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;
Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; Bursa Sicili 96587 sicil numarası ile kayıtlı, 0174035337500001 mersis numaralı, şirket merkezi Üçevler Mh. 70. Sk. No:1/24 Nilüfer Bursa adresinde olup; Bilginet Akademi İletişim ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. ’dir.
Verisi Toplanan Taraflar
Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar;
· Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın
· Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,
· Kursiyerlerimizin,
· Tedarikçilerimizin,
· Eğitmenlerimizin,
· İş ortaklarımızın,
· Şirket yetkililerimizin,
· Şirket vekillerimizin,
· Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanlarının
· Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,
· Anket katılımcılarının,
· Ziyaretçilerimizin,

Şirketimizin Taraflarından Topladığı ve İşlediği Veriler
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;
· Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,
· Eğitim ve öğretim bilgileri,
· İstihdam bilgileri,
· Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,
· Hukuki işlere ilişkin bilgileri,
· Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,
· Finansal bilgileri,
· Elektronik medya kullanımı bilgileri,
· Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,
· İş aktiviteleri bilgileri,
· Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,
· Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,
· Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),
· Telekomünikasyon kayıtları,
· E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,
· Giriş kayıtları,
· Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,
· Biyometrik veriler ve
· Adli sicil kayıt bilgileri

Şirketimizin Veri Toplama Amaçları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz. Bunlar;
· Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
· Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçleri yerine getirebilmesi,
· İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,
· Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,
· Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,
· Eğitim ile ilgili anketleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi,
· Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
· Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,
· Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,
· Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
· Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,
· Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,
· Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
· Çalışan idaresi ve yönetimi,
· Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,
· Lojistik faaliyetlerinin planlanması,
· İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi,
· Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,
· Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
· İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,
· İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
· Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması,
· Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
· Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,
· Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
· Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
· Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç ya da amaçlarla,
· İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
· Şirket çalışanlarına ve üçüncü kişilere eğitim hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi
· Hizmeti alan tarafa sertifikasyon hizmetlerinin verilmesi

Şirketimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle paylaşılabilecektir.
Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.
Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca verileriniz saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.
Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 Standardı) teknik ve idari tedbirlerini, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi (Bilginet Akademi – Veri Koruma Teknik Standardı, KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemi;
BİLGİNET AKADEMİ WEB Sitesinde ki Öğrenci Paneli üzerinden KVKK BİLGİ FORMU ile başvuru yapabilir.